Bravoauto tehnilise rikke garantiitingimused

Viimati muudetud 01.01.2024


Inchcape Motors Estonia OÜ (edaspidi Müüja või bravoauto) annab müüdavatele bravoauto sõidukitele
tehnilise rikke garantii alljärgnevatel tingimustel:
1. GARANTII OBJEKT JA KEHTIVUSE ALUSED
1.1. Käesolev garantii on Müüja kohustus tasuta kõrvaldada tehnilised rikked vastavalt garantiis
sätestatud tingimustele.
1.2. Müüja annab bravoauto sõidukitele tehnilise rikke garantii järgmiseks perioodiks:
1.2.1. kuuekuuliseks perioodiks / 10 000 km läbisõiduks (olenevalt sellest, kumb saabub varem)
garantii punktis 2 sätestatud ulatuses.
1.3. Garantii alguskuupäevaks on sõiduki üleandmiskuupäev, mis fikseeritakse kirjalikult
üleandmisaktiga. Üleandmisaktis fikseeritakse ka läbisõit üleandmise hetkel.
1.4. Kliendi soovi korral on müüja kohustatud tutvustama tehnilise kontrolli tulemusi. Ostja on
teadlik, et viidatud kontrolli tulemustest lähtuvalt on kujunenud sõiduki hind. Täiskontrollis
välja toodud sõiduki puudused ei kuulu garantii korras parandamisele.
1.5. Käesolev garantii kehtib:
1.5.1. Müüja poolt müüdud bravoauto sõidukitele ning vastavalt nõuetele paigaldatud
varuosadele;
1.5.2. ainult sõidukitele, mis on vähem kui kuus aastat vanad ja mis ei ole müümise hetkeks
sõitnud rohkem kui 160 000 km;
1.5.3. ainult sõidukitele, mida on kasutatud ja korraliselt hooldatud vastavalt tootjatehase
nõuetele ning korralised hooldustööd on teostatud õigeaegselt ning litsentseeritud
margihooldusettevõtte poolt;
1.5.4. varuosadele ainult juhul kui varuosa paigaldati vastavalt tootjatehase nõutele.
1.6. Käesolev garantii ei välista kliendi tuginemist tehasegarantiile (kui see kohaldub konkreetsele
sõidukile) ega seadusest tulenevatele õiguskaitsevahenditele. Lisateavet võimaliku
tehasegarantii kohta küsi sõidukit väljastava esinduse käest.
2. GARANTII ULATUS
2.1. Tehnilise rikke garantii katab juhuslikke, ootamatuid rikkeid, mille on põhjustanud tootmis-,
kooste- või materjalidefektid, mis ilmnevad sõiduki tavapärase kasutamise käigus.
2.2. Bravoauto tehnilise rikke garantii raames kõrvaldatakse puudused, mis ei ole loomulik
kulumine ja ei võimalda sõidukit tavapäraselt kasutada.
2.3. Garantii on välistatud juhtudel, kui:
2.3.1. klient ei teavitanud Müüjat sõiduki tehnilisest rikkest viivitamatult 5 tööpäeva jooksul
ning ei andnud Müüjale võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt
likvideerida (vt ka punkti 3.2);
2.3.2. sõidukit on kasutatud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on üle
koormatud (sealhulgas kasutatud võistlusspordis);
2.3.3. sõidukit on ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta parandatud, hooldatud või ümber
ehitatud muu isiku kui Müüja volitatud partneri poolt. Sõidukile on teostatud tootja
nõutele mittevastavaid värvitöid ja/või kereremonditöid;
2.3.4. sõidukile on paigaldatud osasid või seda on modifitseeritud või täiendatud viisil, mida
tootjatehas ei aktsepteeri;
2.3.5. klient ei ole järginud sõiduki kasutamist, remonti ja/või hooldust sätestavaid nõudeid,
millised on toodud hoolduskäsiraamatus või muudes kasutamisjuhendites;
2.3.6. klient ei ole teostanud hooldustöid õigeaegselt;
2.3.7.klient on kahjustanud sõiduki läbisõidumõõdikut selliselt, et korrektset läbisõitu pole
võimalik lugeda. Klient on manipuleerinud sõiduki läbisõiduga.
2.3.8.sõiduki komponendid kuluvad järk-järgult vastavalt omaniku kasutusele ja intevsiivsusele.
Selle tõttu võib eelkõige suurema läbisõiduga sõidukite puhul olla vajalik sõidukit
garantiiaja jooksul remontida muul põhjusel kui materjali- ja/või tootmisvead
2.3.9. Tehnilise rikke garantii korras kõrvaldamise ajaks ei anta kliendile asendussõidukit.
2.4. Garantii alla ei kuulu:
2.4.1. tehnilise rikke garantii alla ei kuulu tavapärane kulumine, plaanilise hooldusega seotud,
kiiresti kuluvad ja kergesti kahjustuvad osad: piduriklotsid; pidurikettad ja -trumlid;
seisupiduri trossid; laagrid; puksid; õhkpadjad; filtrid; rehvid; rihmad; pingutid;
süüteküünlad; torud, voolikud ja siduriketas, -korv, -survelaager; kaitsmed;süütelukk; kõik
valgustusseadmed; lambid ja pirnid; parkimisandurid; klaasipuhasti harjad ja hoovad;
veljed; veovõllide tolmukaitsmed; amortisaatorid (sh kõik õhkvedrustuse osad); kõik
hinged, lükanduste siinid ja liugurid; fiksaatorid; lisakütteseade; audio-, navigatsiooni-,
meelelahutusseadmed, infokandjad, juhiabi süsteemid; kliimasüsteem k.a
salongiventilaator; adblue vedelik; NOX andur; ükskõik milline reguleerimine; diagnostika;
2.4.2. esi- ja tagumiste piduriketaste ja -klotside vibratsioon/helid või muu hooldusvajadusest
tulenevad puudused;
2.4.3. kaugjuhtimispuldid k.a tühjenenud patareid;
2.4.4. vibratsioon – veljed, rehvid (ebaühtlane kulumine);
2.4.5. amortisaatorite lekked, ebaefektiivsus;
2.4.6. salongi naginad, kõrvalised helid;
2.4.7. akud (k.a kõrgepingeaku) mahtuvusega seotud tehnilised puudused;
2.4.8. sildade geomeetriaga seotud tehnilised puudused (üksnes otsejooks ja kiskumine);
2.4.9. puudused, mis võimaldavad sõidukit tavapäraselt kasutada;
2.4.10. mistahes leke või veermikuga seotud puudusi, mis ei välista Transpordiameti sõiduki
tehnilise ülevaatuse läbimist. Ülevaatuse mitteläbimist lekke või veermikuga seotud
puuduse tõttu peab tõendama klient. See tähendab, et kui klient nimetab puudusena
lekke või veermikuga seotud rikke, siis peab klient tõendama, et sõiduk ei läbinud
nimetatud puuduse tõttu ülevaatust. Ülevaatuse kulu kannab klient;
2.4.11. rike, mis seondub sõiduki tarkvaraga. Sõiduki tarkvara ei kuulu garantii alla;
2.4.12. defekteerimise kulud väljaspool osaühing Inchcape Motors Estonia ja bravoauto
esindusi;
2.4.13. kaudne kahju (sealhulgas igasugune vara kaotus, hävinemine või kahjustumine);
2.4.14. kahjustused või parandused, mis on tekkinud vea või tõrke tuvastamise järel toimunud
jätkuva kasutamise tõttu (sealhulgas määrdeainete või jahutusvedeliku puudumine);
2.4.15. sõiduki ja tema osade loomulik kulumine ehk selliste komponentide ja osade
kahjustumine, mis tekib paratamatult sõiduki vanusest ja läbisõidust tuleneva tavapärase
kulumise tagajärjena. Mis tahes komponendi ja/või osa töövõime halvenemine aja jooksul
võib põhjustada selle mürarikkaks muutumist ning ei pruugi tingimata kujutada endast
ootamatut ja ettenägematut riket;
2.4.16. keskkonnamõjutuste tõttu tekkinud defektid, sh rikked, mis on tekkinud sõiduki
kokkupõrke või juhusliku kahjustumise, tulekahju, ülekuumenemise, varguse,
väärkasutuse, hoolimatuse, kuritarvitamise, hooletuse, kehavigastuse või varalise kahju,
rooste, korrosiooni, saastumise, üleujutuse, vee alla vajumise ja vee sissetungimise tõttu;
2.4.17. värv ja korrosioon – kere, iluliistud, veljed ja muud välimuselemendid;
2.4.18. hooldus- ja remonttööde käigus kasutatud vedelikud ja gaasid (õlid, jahutusvedelik,
pidurivedelik, jahutusaine jms) ning võimalikud kahjustused, mis tulenevad vedelike või
määrdeainete saastumisest ja/või nende nõuetekohase taseme mittehoidmisest ja/või
vale tüüpi vedelike kasutamisest, sh vale mootoriõli kasutamisest;
2.4.19. mehaanilised rikked, mille on põhjustanud detonatsioon ja/või kehva kvaliteediga kütus
või vale tüüpi kütus. See hõlmab pliiasendajaga ja/või madala väävlisisaldusega
diislikütuse ja mittekaubanduslike biokütuste tekitatud kahju;
2.4.20. ilmastiku tingimustest põhjustatud tehnilised puudused, külmumine, kuumenemine;
oksüdatsioon;
2.4.21. sõiduki tavapärase hoolduse käigus teostatud programmeerimis-, reguleerimis- ja
muud seadistustööd, mis on teostatud seoses sõiduki kohandamisega Kliendi nõuetele
ning milliste seadistustööde teostamine ei ole seotud garantii alla kuuluvate puuduste
kõrvaldamisega;
3. GARANTIIST TULENEVATE NÕUETE ESITAMINE
3.1. Kliendil on õigus nõuda garantii perioodi jooksul sõiduki või varuosa defektide kõrvaldamist,
lähtudes alljärgnevast protseduurist.
3.2. Klient kohustub viivitamatult teavitama Müüjat ilmnenud tehnilisest rikkest kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks kirja või e-maili teel), aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva
jooksul defekti ilmnemise hetkest.
3.3. Müüjal on õigus garantii kehtivuse hindamiseks küsida ostutõendit. Sõiduki edasimüügi korral
kehtib müügigarantii algse garantii perioodi lõpuni, kuid uuel ostjal on kohustus tõendada
sõiduki omandi korrektset üleminekut (sh omama algset ostutõendit või selle koopiat).
3.4. Müüja kohustub tehnilise rikke garantii alla kuuluvad puudused tasuta kõrvaldama. Puuduste
kõrvaldamine toimub ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:
3.4.1. defektse varuosa parandamine;
3.4.2. defektse osa asendamine vastava uue varuosaga. Varuosa asendamine ei mõjuta tehnilise
rikke garantii perioodi kestvust;
3.4.3. Müüjal on õigus kasutada puuduse kõrvaldamiseks varuosa, mis pole originaalvaruosa.
3.5. Kui Müüja on defektse varuosa asendanud, läheb välja vahetatud varuosa Müüja omandisse.
3.6. Müüjal on õigus kasutada tehnilise rikke garantiitööde teostamisel autoriseeritud alltöövõtjaid.
Kui klient pöördub kolmanda isiku poole parandustööde tegemiseks ilma Müüja varasema
kirjaliku nõusolekuta, ei ole kliendil õigus nõuda Müüjalt tööde ning varuosade hüvitamist
garantiilepingu alusel.
3.7. Kui tehnilise rikke garantiitööde teostamisel ilmneb vajadus täiendavate hooldus- ja
remonttööde järele, on Müüja kohustatud klienti sellest teavitama. Täiendavate
hooldustöödega seonduvad kulutused kannab klient.
3.8. Tehnilise rikke korral, kui sõiduk muutub liikumisvõimetuks, peab klient garantii perioodi ajal
võtma ühendust bravoauto maanteeabiga, helistades numbrile 6757590, või teavitades sellest
järgneval aadressil https://app.yaway.ai/partner/bravoauto
3.9. Tehnilise rikke garantiiremondi ajal kaasnevad kaudsed kulud ei kuulu Müüja poolt
hüvitamisele. Näiteks: sõiduki arestimine, saamata jäänud tulu või sissetulek, transport,
autorent, telefoni- ja majutustasud.
4. KÜSIMUSED JA LISATEAVE
4.1. Selle garantii annab Inchcape Motors Estonia OÜ (reg kood: 11070736), aadress Läike tee 38,
75312 Peetri, Rae vald.
4.2. Käesoleva tehnilise rikke garantii tõlgendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
4.3. Müüjal on õigus garantiitingimusi aeg-ajalt ühepoolselt muuta, teavitades selles kliente
veebilehel www.bravoauto.ee.
4.4. Kui sul on käesoleva garantii kohta küsimusi, helista meile numbril 6606100 või saada meile ekiri aadressil info@bravoauto.ee.

 

bravoauto autoabi tingimused


Viimati muudetud 30.11.2022


1 bravoauto autoabi teenuse osutamine Eestis
1.1 Hädaabi korral saab klient võtta ühendust bravoauto autoabi operaatoriga numbril 6757590 või
läbi digitaalse bravoauto kanali https://app.yaway.ai/partner/bravoauto
1.2 Saadud info kohaselt teeb juhtimiskeskuse spetsialist kindlaks probleemi täpse olemuse ning
sündmuskohale minemise vajaduse.
1.3 Kui puudub vajadus sündmuskohale minemiseks, antakse kliendile vajalikku informatsiooni (kuidas
käituda liiklusõnnetuse sündmuskohal, mis paberid vaja täita, politsei kutsumise vajadus vms).
1.4 Sündmuskohale mineku korral antakse vajadusel telefoni teel esmast konsultatsiooni
(ohukolmnurgaga tee tähistamine, politsei kutsumine vms). Tehakse kindlaks iga probleemi
kiiremaks lahendamiseks spetsiifilised küsimused (kas korras varuratas on olemas, mis kütusega
auto sõidab, kui kaua pole sõidukit tühja rikka korral kasutatud, millise veoskeemiga on sõiduk, kus
ja kuidas sõiduk teel/kraavis olles paikneb jne).
1.5 Peale seda antakse kliendile teada, kui kaua läheb aega autoabi meeskonna saabumiseni. Peale
autoabi teenuse osutamist saadetakse kliendile RL infosüsteemist SMS lingiga tagasiside kohta, kas
osutatud teenusega jäädi rahule.
2 bravoauto autoabi saatmine kliendile
2.1 Kui on selgunud puksiiri ilmse tellimuse vajadus, siis saadetakse sündmuskohale lähim ekipaaž|.
2.2 Võtmete autosse jäämise või kaotamise korral tuuakse võimaluse korral sõiduki tagavaravõtmed.
2.3 Kliendi juurde jõudmise aeg Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Viljandis, Kuressaares,
Kärdlas, Paides, Narvas, Otepääl, Valgas ja Võru on maksimaalselt 30 minutit alates kliendi kõnest.
Ülejäänud kohtadesse jõudmisel lisandub sõiduaeg.

3 bravoauto autoabi tegevus sündmuskohal tehnilise rikke, kütuse lõppemise, käivitusabi või
rehvivahetuse korral.

3.1 Autoabi operaator tutvustab ennast ja täpsustab kliendiga probleemi olemuse.
3.2 Juhul, kui on tegu kütuse lõppemisega, siis valatakse kliendi auto paaki kütus, et oleks võimalik sõita
lähimasse tanklasse.
3.3 Kui selgub, et auto ei käivitu tühja aku tõttu, siis käivitame sõiduki booster’i abil vastavalt
kasutusjuhendile ning vastava auto esinduse nõuetele. Kui sõidukit ei õnnestu booster’i abiga
käivitada, siis pukseeritakse sõiduk bravoauto esindusse. Kui tegemist pole bravoauto / Inchchape’i
poolt müüdava automargiga, ja juhtum on bravoauto esindusest kaugel, siis pukseeritakse sõiduk
lähimasse vastava margi esindusse.
3.4 Kui autol on rehv tühi, siis vahetab teenuseosutaja kohapeal katkise rehviga ratta varuratta vastu
välja. Kui varuratast ei ole, siis vastavalt vajadusele ja võimalusele käiakse 24h rehvitöökojas katkist
rehvi remontimas, tuuakse sealt asendusrehv või viiakse sõiduk sündmuskohalt puksiiriga
remonditöökotta või bravoauto esindusse. Rehvi remondi eest 24h remonditöökojas ja
asendusrehvi soetamise kulud katab klient. Rehvi remont sündmuskohal sisaldab teenuse hinnas.
3.5 Kui auto on kraavis või kinni jäänud (lumme, liiva), siis tellitakse puksiirabi, kes auto välja tõmbab.
Kui auto on sõidukõlbulik, siis puksiir lahkub ning klient saab hiljem esinduses sõiduki korda teha.
3.6 Kui on toimunud liiklusõnnetus ja klient soovib meid appi sündmuskohale, siis aitame täita blanketi
„Teade liiklusõnnetusest“ ja konsulteerime klienti edasistest toimingutest kindlustuses. Anname
hinnangu, kas autoga võib edasi sõita. Kui autoga edasi sõita ei saa, siis pukseerime auto lähimasse
volitatud esindusse.
3.7 Ülejäänud probleemide korral (signalisatsioon ei tule maha, auto võtmed sees (kui varuvõtmete
toomine pole otstarbekas), teelt väljasõit või muude tehniliste rikete korral, mis takistavad
edasisõitu) pukseeritakse sõiduk bravoauto esindusse. Kui tegemist pole bravoauto / Inchchape’i
poolt müüdava automargiga, ja juhtum on bravoauto esindusest kaugel, siis pukseeritakse sõiduk
lähimasse vastava margi esindusse.
3.8 Peale auto pukseerimist bravoauto esindusse informeeritakse klienti, et bravoauto võtab sõiduki
korda tegemise järel kliendiga ise ühendust. Küsitakse kliendilt e-mail tagasiside saatmiseks.
4 Tagasiside kliendile
4.1 Peale auto pukseerimist antakse kliendile teada auto täpne asukoht ja kontaktnumber. Lisaks
teavitatakse, et edasi vastutab probleemi lahendamise eest volitatud esindus, kellele edastatakse
ka kliendi kontaktandmed.